Categories

Senior adakara nisho begum ke shohar, adakara ke walid aur adakara afzal khan ke sussar jamal pasha ka lahore mein inteqal ho gaya tafsilat ke mutabiq..