Categories

Indian wazir e azam narendra modi ne abai ilaqay gujrat mein hindu muslim fasadat mein aik shakhs halak jabke 14 afrad zakhmi ho gaye tafsilat ke mutabiq..

Afghanistan ne kaha hai keh pakistan ki janib se sarhad par baar lagte dekhi hai na kisi ko baar nasab karne ki ijazat den gay jabke afghan media ne...