Categories

Is kainat ka sab se pehla gunah kia tha is sawal ke jawab mein kayi log kahen gay keh qabeel apne bhai habeel ko qatal karna sab se pehla...

Hazrat Muhammad ke Hajr E Mubarak ki khidmat ki saadat kisi kisi ki qismat mein aati hai arab tv ne Hajre Nabi ke ek dereena muhafiz khadim al sheikh ibrahim...