Categories

Masjid ul haram aur khana kaba ki safai suthrai aur hajaj o motamreen karam ki shabana roz khidmat mein 1245 mulazmeen masroof e amal rehte hain hajj ke mosam...