Categories

Hazrat Ans se marvi hai keh 3 duayen kabhi rad nahi hoti jab koi shakhs apni aulad ke liye dua karta hai jab rozaydar iftari ke waqt dua karta...

Hazrat Ans se marvi hai keh 3 duayen kabhi bhi rad nahi hoti jab koi shakhs apni aulad ke liye dua karta hai jab rozay dar iftari ke waqt...

Quran Majeed Allah ka kalam hai jisay Allah talan ne insanon ke liye utar aur uske nazool ke liye ramzan ke ba barkat maheenay ki ba barkat raat ko...