Categories

Islam deen e fitrat hai jo nafasat tiba aur jismani pakeezgi o nafasat ka dars deta hai kyun fee zamana science ne bhi sabit kar diya hai khe islam...

Hazrat Amar bin Yasir ne islam ki rah mein kufar ki be panah aziyaten bardasht ki thi aalam ye tha keh apki kamar zakhmon ke nishanon se bhar gayi...